پاسخگوی مسائل شرعی

پاسخگویی به احکام و مسائل شرعی

نـمـاز آیــات

نماز آیات به واسطه چهار چیز واجب میشود:

اول: گرفتن خورشید   دوم: گرفتن ماه    سوم: زلزله    چهارم: رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها در صورتی که بیشتر مردم بترسند.

مسأله: چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب است در هر شهری اتفاق بیفتد فقط مردم همان شهر باید نماز آیات بخوانند و بر مردم جاهای دیگر واجب نیست.

مسأله: از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می­کند انسان باید نماز آیات را بخواند و بنا بر احتیاط مستحب نباید به قدری تأخیر بیندازد که شروع به باز شدن کند. اگر خواندن نماز آیات را به قدری تأخیر بیندازد که آفتاب یا ماه شروع به باز شدن کند، باید نیت ادا کند ولی اگر بعد از باز شدن تمام آن، نماز بخواند باید نیت قضا نماید. اگر بعد از باز شدن آفتاب یا ماه بفهمد که تمام آن گرفته بوده باید قضای نماز آیات را بخواند، ولی اگر بفهمد که مقداری از آن گرفته بوده قضا بر او واجب نیست.

کیفیت نماز آیات:

نماز آیات دورکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد و دستور آن این است که انسان بعد از نیت، تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره بخواند، باز به رکوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم، دو سجده نماید و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.

همچنین در نماز آیات انسان می­تواند بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد، آیه های یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند و به رکوع رود و سر بردارد و بدون این که حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید.

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۹ساعت 16:1  توسط رضائی  |